Stratejik yönetimin planlama sürecinde, ilk olarak işletmenin birincil ve ikincil hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu süreçte işletmenin asıl amaçları başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer karar alıcı birimler tarafından belirlenir. Asıl amaç doğrultusunda farklı alanlara yönelen yan amaçlar ise genellikle başkan yardımcıları, uzmanlar ve yöneticiler tarafından tespit edilir ve uygulamaya sunulur. Birincil hedeflere örnek olarak, işletmenin en çok kar edeceği alana yönelmesi, ikincil hedeflere ise hizmet ağının tamamlanması ve sunumda yapılan iyileştirmeler verilebilir.

plan süresi

Stratejik Planlama Süreci

Planlama sürecinin ikinci aşamasında, işletme için belirlenen amaçlara ulaşmak için işletmenin kendi içinde bulunan kaynaklar ve imkanlar ile birlikte işletmenin çevresinde bulunan kaynak ve imkanlar araştırılmalıdır. Bu süreç içerisinde sermaye ve malzemeler gibi ölçülebilir değerler ve bilgi, beceri ve uzmanlıklar gibi ölçülemeyen değerler incelenmelidir. Bu süreçte başarılı olmanın ilk adımı, kurum içi ve dışı verilerin toplanması ve düzenlenerek değerlendirilmesidir.

Seçeneklerin Değerlendirilmesi ve Belirlenmesi

Değerlendirme ve belirlenme aşamasında işletme yöneticileri uygun seçenekler arasından işletme için en karlı olacak seçenekte karar vermiştir. Karar esnasında tüm uygun seçeneklerin gelir, gider ve süre gibi birçok detaydan karşılaştırması yapılmalı ve işletme için en karlı olan seçenek tercih edilmelidir. Genel olarak işletme için en uygun seçenek, en az iş gücü, zaman ve sermaye isteyen seçenektir. Bununla birlikte bu süreçte hiçbir seçeneğin kar getirmeyeceği için tercih edilmeyip, geri adım atılma ihtimali de vardır. Aynı zamanda, işletme yöneticisi birkaç farklı seçeneği de aynı anda uygulamaya koyabilir.

Hedef Belirlenmesi

İşletmenin amacına ve kazancına en uygun seçenek ya da seçenekler belirlendikten sonra sırada bu seçenek(ler) için işletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücü, sermaye, zaman gibi etkenler hesaplanır. Bu esnada işletmenin hedefe ulaşmak için izlemesi gereken adımlar kısa (aylık) ve uzun (yıllık) periyotlar halinde programlanmalıdır. Bu süreçte işletmenin hedefinde yer alan birincil ve ikincil hedefler somut olarak ortaya koyulmak zorundadır.

Planın Denetlenmesi

Planlama süreci içerisinde atılması gereken son adım, işletmenin varmak istediği hedeflerin uygulanan seçeneklerden elde edilen planlar ile uyuşup uyuşmadığını kontrol etmektir. Ortaya çıkan karşılaştırma sonuçlarına göre, işletme olumsuz bir durum yoksa yoluna devam etmelidir. Ancak, ortada beklenmeyen bir ya da birkaç olumsuz durum varsa, bu duruma karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği ve sorunun nasıl giderileceği üzerine durulmalıdır. Eğer stratejik yönetim sürecinde plan denetlemesi üzerinde durulmazsa, işletmenin istediği hedeflere ulaşması sadece bir hayal olacaktır. Bu yüzden, aylık ve yıllık olarak kesinlikle hedefe yönelik planlar masaya yatırılmalı, plan içerisindeki olumsuzluklar üzerinde durularak bu olumsuz durumlar revize edilmelidir.